FirmaOfertaDOTACJE UNIJNECertyfikatyTechnologiaOgólne warunki sprzedażyWspółpraca/PracaRealizacje / GaleriaHartownia szkłaKontakt
Firma


 
      
Firma "GLASS" jest własnością prywatną, która istnieje na rynku od 1982 roku.
Siedziba firmy, jak również zakład produkcyjny firmy, znajduje się w Zgierzu przy ulicy Sadowej 12 w obiekcie o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni 1600m2.
Sklep firmowy znajduje się w Łodzi
przy ul. Wileńskiej 59.Firma wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia renomowanej włoskiej firmy, światowego lidera specjalizującego się w produkcji urządzeń do obróbki szkła i luster.
 

Stosując najnowsze technologie, oraz posiadając dobrze wyszkolonych pracowników, nasze wyroby są na najwyższym poziomie i zaspakajają najbardziej wybredne gusta, a uzyskane efekty są niepowtarzalne.

Oferujemy szeroki asortyment naszych wyrobów w postaci: luster, półek, gablot, stołów, stolików, drzwi itp.
Nasze wyroby stanowią eksponowane wyposażenie wielu obiektów jak:
restauracje, banki, hotele, salony wystawowe, sklepy różnych branż, oraz indywidualne mieszkania.

Naszą ambicją jest przynależność do firm najbardziej przyjaznych dla Klienta.
Wyróżnia nas to już obecnie wśród konkurencji, a także z każdym dniem powiększa grono zadowolonych Klientów.
Celem firmy jest spełnienie potrzeb naszych Klientów poprzez oferowanie im niezawodnych wyrobów i usług, optymalną realizację zleceń oraz tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania na płaszczyźnie współpracy z naszymi partnerami handlowymi i zleceniodawcami.
Kliknij aby powiększyć!
Kliknij aby powiększyć!
Kliknij aby powiększyć! 
   
Firma “GLASS” Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny Michał Matysiak w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych w postaci innowacyjnej technologii produkcji szkła hartowanego i laminowanego” oferuje:

 

Produkty

1) Innowacyjna tafla szkła płaskiego typu float

2) Szkło laminowane wykonane z płaskiego szkła typu float laminowanego

 

Usługę

1) Usługę polegającą na wdrożeniu technologii oczyszczania wody w procesie obróbki szkła


 Projekt

 

„Rozwój usług w firmie GLASS poprzez wprowadzenie nowych technologii szlifu”

 

  

 

współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt

 

„Rozwój usług w firmie GLASS poprzez wprowadzenie usprawnień w procesie produkcji”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiegoOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

  GLASS Sp. z o.o.
Ul. Sadowa 12
95-100 Zgierz


l. Wstęp

 

l .l Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży" zwane dalej „OWS” mają zastosowanie do dokonywanych

pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż produktów standardowych

[znajdujących się w ciągłej sprzedaży) oraz niestandardowych [wykonywanych na specjalne zlecenie)

dokonywana przez firmę Glass - zwaną w treści niniejszych OWS „Sprzedawcą”, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym że swoja działalnością gospodarcza (tj. nie jako konsumenci  w rozumieniu art.384§ 3 kodeksu cywilnego) -zwanego w treści niniejszych OWS „Kupującym”.

 

l .2 OWS stanowi integralną część zarówno umowy sprzedaży jak i wszystkich cenników oraz ofert

przedstawianych Kupującemu przez Sprzedawcę.

 

l .3 Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem OWS w całości.

 

l.4 Z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych na piśmie przez Sprzedawcę lub wyraźnie przewidzianych w tych

Warunkach, wszelkie gwarancje, zastrzeżenia, warunki, zażalenia lub postanowienia umowne, wyraźne

czy też domniemane, wynikające z wcześniejszych umów lub oświadczeń, przepisów prawnych,

powszechnie obowiązującego prawa, są niniejszym wykluczone i odrzucone.

 

l.5 Warunki niniejsze można negocjować zanim zamówienie Kupującego zostanie przyjęte przez

Sprzedawcę.

 

2. Warunki realizacji zamówienia.

 

2.l Sprzedawca podejmuje się realizacji zamówień wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia

dokonanego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym przesłane Sprzedawcy przez

Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym

produkcie w zakresie niezbędnym do jego wykonania [np rysunki techniczne) lub identyfikacji (np.

nazwy, numery katalogowe, zamawiane ilości oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego

warunków realizacji zamówienia.

 

2.2 W przypadku gdy warunki zaproponowane przez Kupującego nie mogą zostać przyjęte

Sprzedawca określi własne warunki realizacji zamówienia.

 

2.3 W przypadku określenia dla Kupującego kredytu kupieckiego zamówienie przyjęte zostanie do

realizacji po przekazaniu przez Kupującego na adres Sprzedawcy kserokopii aktualnych dokumentów

firmowych Kupującego (tj. wpis do rejestru przedsiębiorców, NIP, REGON) potwierdzonych za zgodność

z oryginałem oraz datą tego poświadczenia przez osobę umocowaną prawnie do powyższych

czynności.

 

2.4 Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych,

w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich( w tym

dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

 

2.5 Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania

Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę przyznanego kredytu kupieckiego, albo gdyby

Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.

 

2.6 Produkty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane w tolerancjach jakości zgodnej z

ogólnie stosowanymi w branży normami oraz normami zakładowymi . Normy Zakładowe, Warunki Techniczne obowiązują w przypadku braku norm branżowych, chyba że strony w zamówieniu określiły inaczej.

 

2.7 Deklaracja zgodności i certyfikat CE dla szkła hartowanego oraz dla szkła laminowanego

bezpiecznego zostanie wystawiony przez Sprzedawcę wyłącznie do produktów, które posiadają trwałe

oznaczenie producenta.

 

2.8 Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania

potwierdzonego zlecenia podając przyczyny odmowy.

 

3. Realizacja dostaw

 

3.1 Sprzedawca zobowiązuje się do załadunku bądź dostawy zamawianego Towaru zgodnie z

ustaleniami zawartymi w umowie sprzedaży lub ofercie. Wyładunek każdorazowo jest po stronie

Kupującego.

 

3.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie zamówionego towaru podczas

wykonywanego przez siebie transportu do momentu rozpoczęcia przez Kupującego rozładunku.

 

3.3 W przypadku gdy Kupujący dokonuje odbioru we własnym zakresie (EXW) odpowiedzialność

Sprzedawcy kończy się z chwila załadunku, po czym odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę

przechodzi na Kupującego.

 

3.4 Produkty pochodzące od Sprzedawcy należy przechowywać w suchych, wentylowanych

pomieszczeniach w sposób chroniący przed działaniem czynników atmosferycznych. Za wszelkie wady

uszkodzenia powstałe w wyniku złego przechowywania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

3.5 W przypadku realizacji dostaw niespełniających ustalonego indywidualnie minimum logistycznego

Sprzedawca  naliczy Kupującemu opłatę transportową, która zostanie wykazano na fakturze jako

podwyższony koszt zamówionego towaru.

 

4. Odbiór produktów í dokumenty dostawy

 

4.1 Każda dostawa udokumentowana będzie dokumentem magazynowym WZ lub Dokumentem Transportowym, który stanowić będzie podstawę ilościowego odbioru towarów.

 

4.2 Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów

natychmiast po ich wydaniu i dokonać właściwej adnotacji na dokumencie magazynowym WZ lub

liście przewozowym.

W przypadku zastrzeżeń jakościowych lub ilościowych Kupujący powinien natychmiast zgłosić je w

formie pisemnej przewoźnikowi lub Sprzedawcy.

Jeśli ze względu na rodzaj opakowania lub ilość produktów nie jest możliwe wykonanie

natychmiastowej kontroli jakości dostarczonego towaru, to odbiór jakościowy przeprowadzany będzie w

siedzibie Kupującego lub w miejscu przeznaczenia nie później niż 3 dni od daty dostarczenia

produktów. Odbiór ilościowy powinien być przeprowadzony przy wydaniu towaru.

 

4.3 Podpisanie przez przedstawiciela Kupującego dokumentów WZ oznacza przyjęcie dostawy bez

zastrzeżeń pod względem ilościowym, w przypadku gdy Kupujący odbiera produkty za pośrednictwem

osób trzecich (np. przewoźnik), wówczas osoba taka traktowana jest jako Kupujący.

 

 

4.4 Palety, skrzynie, stojaki i wszystkie inne urządzenia dystrybucyjne są własnością Sprzedawcy

i muszą wrócić do niego na żądanie transportem Kupującego. Każde ponowne użycie tych urządzeń

bez pisemnej zgody Sprzedawcy przez Kupującego jest zabronione.

 

4.5 Kupujący zobowiązany jest do zwrotu lub udostępnienia do zwrotu urządzeń określonych w

punkcie 4.4 nie później niż w terminie l4 dni od daty dostawy.

 

4.6 W przypadku przekroczenia powyższego terminu Kupujący zapłaci karę w wysokości 5%

wartości księgowej nowych opakowań za każdy dzień zwłoki. Po bezskutecznym upływie

60 dni od terminu określonego w punkcie 4.5 lub w razie uchylania się od obowiązku zwrotu

urządzeń Kupujący zostanie obciążony wartością nowych opakowań.

 

4.7 Miejscem udostępnienia do zwrotu urządzeń określonych w punkcie 4.4 jest siedziba zakładu

produkcyjnego Sprzedawcy. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy Sprzedawca w formie pisemnej wyraził

zgodę na inne miejsce udostępnienia do zwrotu urządzeń określonych w punkcie 4.4.

 

5. Zapłata należności

 

5.1 Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT wraz z wydaniem towaru lub niezwłocznie po jego

wydaniu, na której określi sposób oraz termin zapłaty zgodny z ofertą lub umową sprzedaży.

 

5.2 W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację

kolejnych zamówień Kupującego lub realizować je na zasadzie 1OO% przedpłaty oraz dodatkowo

postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich wystawionych faktur, w tym

również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły.

 

5.3 W przypadku anulowania lub zmiany przez Kupującego istotnych parametrów zamówienia

będącego w trakcie produkcji, towary wykorzystywane do jego realizacji zostaną przekazane do

dyspozycji Kupującego, który zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za ten towar w

wysokości wskazanej w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.

 

5.4 Za datę zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.

 

5.5 Do momentu pełnej zapłaty za dostarczone produkty pozostają one własnością Sprzedawcy.

 

5.6 Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności.

 

6. Reklamacje

 

6.l Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone chyba, że Kupujący wskaże rażące

niedbalstwo ze strony pracowników Sprzedawcy jako przyczynę ewentualnych uszkodzeń.

 

6.2 Zgodnie z art. 568 § l KC produkty Sprzedawcy objęte są jednoroczną ochroną z tytułu rękojmi za

wady fizyczne oraz zgodnie z art.576 § l KC uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają z

upływem roku od chwili, kiedy Kupujący dowiedział się o istnieniu wady.

 

6.3 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w dostarczonych produktach widocznych wad

jakościowych. zobowiązany on jest do przesłania do Sprzedawcy w terminie 3 dni pisemnej reklamacji,

a w przypadku wad ukrytych produktów w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wady. W

razie nie zgłoszenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości produktów w wyżej określonym

terminie Sprzedawca zwolniony jest z obowiązków gwarancyjnych w tym zakresie.

6.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać wady będące jego przyczyną, dane

Kupującego, rodzaj i ilość reklamowanych produktów oraz numer faktury zakupu.

 

6.5 Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy w celu oceny

zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie produktu do transportu jak i sam transport do siedziby Sprzedawcy spoczywa po stronie Kupującego. Wadliwy produkt powinien być zapakowany w

opakowanie fabryczne lub przy jego braku w inne uzgodnione ze Sprzedawca.

 

6.6 Sprzedawca rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie 10 dni roboczych, jedynie w przypadku, gdy

towar został zapłacony lub termin jego zapłaty jeszcze nie upłynął. Kupujący zostanie poinformowany

w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu.

 

6.7 Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych

produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.

 

6.8 W przypadku gdy Kupujqcy dokonał montażu wadliwych produktów, Sprzedawca nie ponosi

żadnych kosztów z tym związanych. a W szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu.

6.9  Szkło hartowane może zawierać inkluzję siarczku niklu, który może spowodować samoczynne pęknięcie
szkła hartowanego – za co firma Glass sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności i jakiekolwiek reklamacje z tego tytułu
nie są uwzględniane.

 

 

6.10 W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca wykona naprawę lub nowy produkt wolny

od wad niezwłocznie od chwili oceny zasadności reklamacji, lecz w terminie takim jaki konieczny jest do

jej wykonania uwzględniającym dostępność surowców i półproduktów, jak również proces

Technologiczny. W porozumieniu z Kupującym Sprzedawca może obniżyć cenę wadliwych produktów

wystawiając fakturę korygującą.

 

6.11 Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem

Sprzedawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad produktów, ich nieterminowej dostawy

oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku

stwierdzenia wady, ograniczają się jedynie do kosztów związanych z dostarczeniem towaru wolnego od

wad, w zamian za towar wadliwy, bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z

powyższym (siła robocza, zespolenia, koszty transportu, koszty ponownego szklenia, montażu, wynajem

urządzeń. dźwigów, ssawek, ponowne ustawienia rusztowań itp.) Żadne wynikłe z lego roszczenia

Kupującego ani Strony Trzeciej nie zostaną przyjęte, a Kupujący zrzeka się jakichkolwiek dalszych

roszczeń niż wymiana towaru wadliwego na wolny od wad.

 

7. Postanowienia końcowe

 

 

 

7.l Wszelkie zmiany do OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

7.2 W jakichkolwiek kwestiach nie uregulowanych przez niniejsze OWS zastosowanie moja aktualne

pisemne ustalenia pomiędzy Sprzedawca a Kupującym oraz przepisy prawa polskiego.

 

7.3 Ewentualne spory wynikające ze współpracy pomiędzy Sprzedawca a Kupującym będą

rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.


FirmaOfertaDOTACJE UNIJNECertyfikatyTechnologiaOgólne warunki sprzedażyWspółpraca/PracaRealizacje / GaleriaHartownia szkłaKontakt